Uw privacy (Laatst bijgewerkt: 01/10/2018)

Over ons privacybeleid

Practicali-groep geeft om uw privacy. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Practicali-groep ("Dienst"). Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Tevens beschrijft het op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via email. U vindt ons contactadres aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met u of om u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot uw emailadres, voor- en achternaam en betaalgegevens.

Gebruiksgegevens

Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina). Deze gegevens (bijvoorbeeld uw besturinggsysteem, webbrowser of IP-adres) zijn geen persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, zullen wij u hiervoor eerst expliciet toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Onze redenen

  • Contractuele verplichtingen
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Rechtmatige belangen

Onze rechtmatige belangen

  • Onze Diensten verbeteren
  • Onze assets en personeel beschermen

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Practicali-groep op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Practicali-groep kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om de rechten en eigendom van Practicali-groep te beschermen, mogelijke misstanden met betrekking tot de Dienst te voorkomen of te onderzoeken, of om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Alle gegevens die enkel zijn vervaardigd om uw opdracht uit te voeren, zoals de naam en het wachtwoord die u gebruikt om in te loggen, zullen echter worden verwijderd.

In geval van overname

Indien Practicali overgenomen wordt door of gefuseerd word met een ander bedrijf (bv. als gevolg van faillissement) zullen wij uw persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Contacteer ons hiervoor op het emailadres onderaan deze pagina. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wanneer uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rechtzettingsrecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Contacteer ons hiervoor op het emailadres onderaan deze pagina. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wanneer uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Contacteer ons hiervoor op het emailadres onderaan deze pagina. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wanneer uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Contacteer ons hiervoor op het emailadres onderaan deze pagina. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wanneer uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Practicali-groep. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Practicali-groep bij de Autoriteit Gegevensbescherming.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op via het emailadres onderaan deze pagina.

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst ("Dienstverleners") te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Kinderen

Onze Dienst richt zich uitdrukkelijk niet op personen die jonger zijn dan 18 ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen die jonger zijn dan 18 jaar oud. Indien u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons opdat wij de nodige stappen kunnen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Wanneer u klikt op een link van een externe partij, wordt u naar de site van die externe partij geleid. Wij raden u aan het privacybeleid te verifiëren van elke site die u bezoekt. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de activiteit op onze Dienst te volgen. Cookies zijn bestanden die bij het bezoeken van een website op uw apparaat worden opgeslagen en een anonieme unieke ID kunnen bevatten. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden, maar het weigeren van cookies kan u verhinderen om alle functies van onze Dienst te gebruiken. Met name plaatsen we de onderstaande cookies:

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Sessiecookies

Deze cookies bevatten een anonieme ID die wordt toegekend wanneer u inlogt op de Dienst. Hierdoor blijft u ingelogd de volgende keer dat u de Dienst bezoekt binnen een bepaalde tijdsperiode.

Voorkeurcookies

Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren en instellingen bij het gebruik van de Dienst bij te houden.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. We raden u aan om periodiek deze pagina te bekijken in geval van wijzigingen. Indien ons nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.

Contactadres

Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons op het emailadres info@practicali.be